• 1400/03/22 - 12:05
  • تعداد بازدید خبر : 13
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ داروی ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺬاری

  

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎی ﭘﺨﺶ داروﻳﻲ  .................ﺷﻌﺒﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن    

ﻣﻮﺿﻮع  :ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ داروی ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺬاری   

ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام  

ﻣﺪﻳﺮ ﻛﻞ ﻣﺤﺘﺮم اﻣﻮر دارو و ﻣﻮاد ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل در 1400/03 /08 ﻣﻮرخ 665/11339 ﺑﻪ ﭘﻴﻮﺳﺖ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ داروی ﻓﺎﻗﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﮔﺬاری، ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ و اﻗﺪام ﻻزم ارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد  

  • گروه خبری : اخبار اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر
  • کد خبر : 73031
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید