توضیح مهم :

1- جابجایی نوبت تحت هیچ شرایطی پذیرفته نمی شود  

2- کلیه کلینیکها تمام پوکه های خود را فقط در نوبت خود به انبار پوکه تحویل دهند 

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.