معرفی اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل  :

 اداره نظارت و ارزیابی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل یکی از ادارات زیر مجموعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد

نشانی : رشت چهارراه حشمت - کوی بیانی 2 - بن بست اول - معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان طبقه سوم

تلفن تماس و فاکس: 33621650-013

فرآیندها و فعالیتهای تفویض شده از سازمان غذا دارو به ادارات فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل به شرح زیر می باشد:

*      پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های طبیعی تحت پوشش آن معاونت

*      پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید داروهای سنتی تحت پوشش آن معاونت

*    پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های شیر خشک و غذای کودک، فرآورده های ویژه متابولیک و غذاهای ویژه تحت پوشش آن معاونت

*      پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های مکمل تغذیه ای تحت پوشش آن معاونت

*    ساماندهی عطاری ها، فروشگاه های گیاهان دارویی و  باشگاه های بدنسازی و مراکز فروش مکمل تغذیه ای و فرآورده های طبیعی و سنتی و جلوگیری از فروش فرآورده های غیر مجاز و قاچاق

*    نظارت بر امحا فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی،مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و غذای کودک، فرآورده های ویژه متابولیک و غذا های ویژه، اقلام ضایعاتی، مکشوفه و تقلبی و جمع آوری فرآورده های فراخوانده شده

*    ارزیابی و پایش ادواری از شعب پخش استانی شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک، غذا های ویژه و غذای کودک در حوزه معاونت

*    ارزیابی، پایش و نمونه برداری (PMQC) در سطح عرضه فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک، غذاهای ویژه و غذای کودک در داروخانه ها بر اساس ضوابط

*    ایجاد سیستم رسیدگی اولیه به شکایات دریافتی فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک، غذاهای ویژه و غذای کودک و بررسی در محل ارسال شکایت

*    ارزیابی محل احداث واحدهای تولیدی و نگهداری فرآورده های طبیعی، داروهای سنتی، مکمل های تغذیه ای و انواع شیر خشک و غذای کودک، فرآورده‌های ویژه متابولیک و غذاهای ویژه.