واحد تحقیق و توسعه

 


     مدیر واحد تحقیق و توسعه 

 

     دکترمریم شاهرخی

    متخصص داروسازی بالینی