تعریف واحد بیمارستانها
-         برقراری و تامین سهمیه داروهای خاص برای مراکز درمانی از طریق شرکتها
 
-         صدور حواله  
 
-         انجام اقدامات لازم و ضروری جهت رفع کمبودهای دارویی احتمالی
 
-         نظارت و بازرسی ادواری از مراکز درمانی دانشگاهی و غیر دانشگاهی
 
-         برگزاری جلسات ادواری در خصوص آشنایی با عملکرد واحد ستادی و آموزش لازم جهت پزشکان داروساز طرحی
 

-         برگزاری جلسات کمیته مسئولین فنی بصورت ادواری