اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

 

     دکتر مرضیه جعفری: رئیس اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر

 

واحد توزیع  دارو

 1- دکتر امین ابراهیمی: کارشناس واحد توزیع دارو

2 -   دکتر سهیلا آقاجانیان کارشناس واحد توزیع دارو

3- دکتر ثنا مویدی کارشناس واحد  توزیع  دارو

 

 

واحد نظارت و بازرسی

 

1)    دکتر بهزاد صفری مقدم : مسئول واحد نظارت و بازرسی

2)     سهیلا فرزاد: کارشناس نظارت و بازرسی

3)     دکتر سیده هدیه فاطمی: کارشناس نظارت و بازرسی

4)    دکترصنم صداقت نیا: کارشناس نظارت و بازرسی

5)    دکتر بهار علیزاده: کارشناس نظارت و بازرسی

6)    دکتر سید سعید ایرانخواه: کارشناس نظارت و بازرسی

7) دکتر فاطمه حیدرزاد :کارشناس نظارت و بازرسی

 

واحد امور بیمارستان ها

 

1)     دکتر نوشین صداقت :کارشناس واحد امور بیمارستانی

2)     زهرا هنربری کوهی: کارشناس واحد امور بیمارستان ها

3)      مریم رسولی: کارشناس واحد امور بیمارستان ها

4)  دکتر الهام امجدی:کارشناس واحد امور بیمارستانی

5)     سیده زهرا محمودی: کارشناس واحد امور بیمارستانها

6) مهتاب غمگسار : کارشناس واحد امور بیمارستانها

 

واحد امور داروخانه ها

 

1)     چکاوک روحی بخش: کارشناس واحد امور داروخانه ها و توزیع

2)     افسانه شبانی: کارشناس واحد امور داروخانه ها و توزیع

 

واحد نظارت بر مواد مخدر

 

1)   دکتر نیوشا فنون: کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر

2)     صدیقه زادکاظمی: کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر

3)     مریم عفت پناه کمایی: کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر

 4)  غزاله افشار ایمانی : کارشناس واحد نظارت بر مواد مخدر