واحد ADR

مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها (ADR) به عنوان تنها مرکز ملی در سطح کشور به جمع آوری و ثبت گزارشهای عوارض دارویی مشاهده شده توسط جامعه محترم پزشکی می پردازد. این مرکز از سال ۱۳۷۷ به عنوان عضو کامل سازمان جهانی بهداشت در برنامه بین المللی پایش فرآورده های دارویی پذیرفته شده است و از آن زمان تاکنون با سازمان مذکور و سایر کشورهای عضو به تبادل اطلاعات در زمینه عوارض دارویی می پردازد. هدف از بررسی عوارض دارویی دریافت شده، کاهش مرگ و میر ناشی از عوارض دارویی و پیشگیری از وقوع آنها می باشد. در بهمن ماه سال ۱۳۸۵ ، دستورالعمل ثبت عوارض وخطاهای دارویی از سوی معاونت محترم غذا ودارو با تائید وزیر محترم بهداشت، درمان وآموزش پزشکی به کلیه دانشگاههای علوم پزشکی و مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی سراسر کشور ابلاغ گردید و کلیه مراکز ذیربط ملزم به گزارش عوارض و خطاهای دارویی مشاهده شده به این مرکز گردیدند. هم چنین در سال ۱۳۸۴ بنابر رای کمیسیون قانونی ساخت و ورود داروها، شرکت های داروسازی موظف به ارسال گزارشهای مربوط به ایمنی فرآورده های خود به مرکز ADR شده اند که این مطلب مجددا در ماده ۱۰ دستورالعمل فوق الذکر مورد تاکید قرار گرفته است.

اهداف عمده مرکز ثبت وبررسی عوارض ناخواسته داروها عبارتند از:

1. شناسایی سریع عوارض و تداخل های دارویی که تا زمان ورود دارو به بازار شناخته نشده اند.

2. تشخیص افزایش ناگهانی در میزان وقوع عوارض ناخواسته شناخته شده.

3. شناسایی ریسک فاکتورها و مکانیسم هایی که عوارض ناخواسته دارویی تحت آن شرایط رخ میدهند.

4. تخمین جنبه های کمی زیان های ناشی از مصرف داروها.

5. تحلیل و انتشار اطلاعات مورد نیاز در تجویز داروها و مقررات دارویی.

6. پیشگیری از وقوع عوارض دارویی قابل پیشگیری