بخش دستگاهی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی

این بخش مجهز به دستگاه­های زیر بوده و قادر به اندازه گیری فلزات سنگین، تعیین پروفایل اسید های چرب، اندازه­گیری میزان نگهدارنده­های بنزوات و سوربات وفسفات ... می باشد.

· FID, TCD Gas Chromatography

· carry 100 UV-Vis Spectrometer