بخش میکروب شناسی

این بخش با تکیه بر توانمندی های کارشناسان و امکانات دستگاهی مجهز آزمون های عمومی و تخصصی میکروب شناسی مواد غذایی را مطابق استاندارد های ملی مربوطه و ضوابط مرکز آزمایشگاه های مرجع کنترل غذا و دارو و تجهیزات پزشکی بر روی طیف وسیعی از فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی انجام می دهد با توجه به اینکه عوامل باکتریایی و قارچی از مهمترین آلوده کنندگان مواد غذایی به شمار می روند پرسنل این بخش بر اساس جدیدترین استانداردها و به بهترین نحو موارد را بررسی و شناسایی می نمایند. لازم به ذکر است به دلیل حساسیت کار در این بخش و جلوگیری از بوجود آمدن آلودگیهای ثانویه رعایت شرایط استریل در مراحل مختلف آزمایشات الزامی می باشد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.