واحد پذیرش

    نمونه های وارده به بخش پذیرش توسط مسئول مربوطه کنترل و با ضوابط و مستندات  مطابقت     داده می شود سپس با توجه به آزمون های درخواستی بین بخش های مختلف آزمایشگاه توزیع می گردد.

     مسئول واحدپذیرش:

       محمد خداپرست

 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.