دفتر تحقیق و توسعه (R&D)
دفتر تحقیق و توسعه (R&D) معاونت غذا و داروی استان گیلان با هدف انجام مطالعات و بررسی های علمی موثر در حوزه های تحقیقاتی علوم دارویی شامل مباحث بررسی میزان شیوع تداخلات دارویی، عوارض و مسمومیت دارویی، علت بروز تداخلات و عوارض، شدت تداخلات و شناخت بیشترین داروهای با پتانسیل بروز تداخلات و عوارض جانبی در سطح استان، مشاوره دارویی دقیق و علمی به بیماران و نیز همکاران محترم تیم پزشکی ایجاد شده و هم اکنون در سه بخش اصلی DPIC (مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم)، RUD (تجویز و مصرف منطقی دارو) و ADR (مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها) فعالیت دارد.
شرح وظایف دفتر تحقیق و توسعه (R&D)
1. تهیه مطالب کمک آموزشی بر اساس نیازهای علمی تیم پزشکی (پزشک، داروساز، پرستاران و ...) در حوزه علوم دارویی
2. برگزاری برنامه های آموزشی شامل سمینار، کارگاه و جلسات آموزشی در راستای اهداف بلند مدت حوزه غذا و دارو
3. انجام مطالعات آماری فارماکواکونومیک و فارماکواپیدمیولوژیک در سطح استان
4. نیاز سنجی آموزشی و پژوهشی در حوزه معاونت غذا و دارو به منظور فعالیت های پژوهشی در حوزه غذا و دارو
5. چاپ و انتشار کتب، نشریات و بنر و پمفلت آموزشی
6. انجام مصاحبه های موردی با متخصصین داروسازی در زمینه شناسایی مسمویت دارویی و غذایی و مدیریت آن
7. برگزاری جلسات علمی جهت افزایش آگاهی گروه پزشکی در ارتباط با عوارض ناخواسته دارویی
8. برگزاری برنامه های آموزشی شامل سمینار، کارگاه و جلسات آموزشی در راستای اهداف بلند مدت حوزه غذا و دارو
9. ارتقاء خدمات دارویی در مراکز دارویی تابعه
10. ارتقا سطح مشارکت داروسازان در نظام سلامت