معرفی اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی

اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی یکی از ادارات زیر مجموعه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان می باشد که در
طبقه
چهارم این حوزه به نشانی :رشت- بلوار شهید بهشتی ( چهار راه حشمت ) کوی بیانی- روبروی استخر اریکه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان .

تلفکس : 33621407-013

شرح وظایف و اهم فعالیت ها :
*
صدور مجوزهای بهداشتی شامل پروانه های تاسیس, بهره برداری, مسئول فنی, ساخت وبسته بندی ونیزکدبهداشتی جهت کلیه موسسات مشمول قانون نظارت برمواد خوردنی, آشامیدنی ,آرایشی وبهداشتی درسطح استان
*
تشکیل کمیته های فنی جهت صدور پروانه تاسیس وبهره برداری وتعیین صلاحیت مسئولین فنی واحدهای تولید مواد غذایی وبهداشتی
*
کنترل وبهبود شرایط تولید فرآورده های غذایی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی وجلوگیری ازعرضه مواد غیر قابل مصرف
*
کنترل وبهبود شرایط نگهداری مواد غذایی وبهداشتی
*
کنترل وبهبود شرایط تولید ظروف ومواد بسته بندی
*
کنترل کیفیت محصولات صادراتی از طریق صدورگواهی بهداشت جهت اقلام مواد غذایی وبهداشتی تولید استان
*
اعلام قوانین وضوابط فنی و بهداشتی به متقاضیان تاسیس واحدهای تولیدی ورعایت قوانین وضوابط مربوطه در هنگام صدور پروانه های بهداشتی
*
نظارت براجرای ماده11قانون موادخوردنی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی توسط تولیدکنندگان برروی برچسب محصولات درج شماره پروانه ساخت تاریخ تولیدوانقضا مصرف و کنترل نظارت بر اقلام وارداتی مواد اولیه غذایی وبهداشتی صدور مجوز ترخیص کالا

*
برخوردقانونی باافراد وواحدهای متخلف درامر تولیدموادغذایی وبهداشتی وهمکاری با مراجع قضایی وانتظامی در هنگام بروزتخلفات احتمالی
*
رسیدگی به تخلفات موادغذایی وبهداشتی درکمسیون ماده11 قانون تعزیرات حکومتی
*
رسیدگی به شکایات واصله از موادغذایی وبهداشتی تولیداستان وپیگیری شکایات واصله از موادتولیدی خارج از استان ازطریق مراجع ذیصلاح
*
ایجاد هماهنگی درارائه خدمات ونظارتها درشبکه های بهداشت ودرمان شهرستانهای تابعه ونیز نظارت بر عملکرد کارشناسان واحدهای نظارت شهرستانها
*
ایجادهما هنگی بامعاونت غذا ودارو وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی درتدوین ضوابط ومقررات واجرای دستورالعملها مرتبط باموادغذایی وبهداشتی
*
همکاری و مشارکت با ادارات وسایر سازمانها درزمینه اجرای طرح های مرتبط با موادغذایی آشامیدنی آرایشی وبهداشتی
*
درمراکزتولیدی هدایت وتشویق واحدهای تولیدی درتطابق با قوانین HACCP-GMP-GHP وهمکاری های لازم درزمینه اخذ گواهینامه های فوق
*
ارتقا سطح علمی وتوانمندی مسئولین فنی واحدهای تولید درانجام شرح وظایف
*
نیازسنجی آموزشی وبرگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی کارشناسان ستادی وواحدهای نظارت شهرستانها درجهت ارتقاءسطح علمی وعملی کارشناسان
*
شرکت کارشناسان درسمینارها ودوره های آموزشی وکمسیونهایی که بمنظور تدوین استاندارد وضوابط فنی و بهداشتی تولید موادغذایی وبهداشتی تشکیل میگردد
*
جمع آوری , طبقه بندی, تجزیه وتحلیل اطلاعات دریافتی در خصوص میزان فعالیت کارخانجات و ارسال گزارشات لازم به اداره کل نظارت برموادغذایی وبهداشتی وزارت متبوعه
*
تهیه واجرای طرح های پژوهشی درزمینه موضوعات مرتبط با مواد غذایی وبهداشتی
*
تدوین و اجرای برنامه های آموزشی جهت اطلاع رسانی مردم درخصوص ایمنی موادغذایی وتغذیه
*
تهیه جزوات پمفلت ها بروشورها ومقالات علمی جهت آموزش واطلاع رسانی عمومی
*
ایجادهماهنگی بامطبوعات ورسانه های گروهی جهت اطلاع رسانی مردم درخصوص ایمنی موادغذایی به آحاد جامعه
*
آموزش مصرف کنندگان و کسانیکه با مواد غذایی سروکار دارند در استفاده ایمن صحیح از مواد غذایی یکی از کلیدی ترین تدابیر در جلوگیری از بیماریهای ناشی از غذاست.
*
بسط و گسترش سیستم های مدیریت ایمنی غذا نظیر ISO 22000 و HACCP ابزاری مفید برای پیشگیری ایجاد مخاطرات ایمنی در مواد غذایی است