شرح وظایف کارشناسان:

  1. -      رعایت اصول GLP و ISO 17025  و تلاش در جهت استقرار آن در آزمایشگاه
  2. -    انجام دقیق و صحیح کلیه آزمونهای محوله مطابق SOP و استانداردهای تعریف شده
  3. -    تجزیه و تحلیل لازم بر روی نتایج حاصل از آزمونهای انجام شده و ارائه پاسخ در زمان مقرر
  4. -    انجام آزمونهای اعتبار بخشی روش های آزمایش و تجهیزات
  5. -    کنترل میانی دستگاهها، ثبت و گزارش آنها
  6. -    رعایت اصول ایمنی و حفا ظت فردی در آزمایشگاه
  7. -    نگارش مستندات مورد نیاز بخش (روش های آزمون و روش های کار با دستگاه و کالیبراسیون محلول ها)
  8. -    ارتقاء توانمندیهای علمی و حرفه ای از طریق شرکت در دورهای آموزشی