حداقل ضوابط فنی و بهداشتی کارگاه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی مشمول شناسه نظارت کارگاهی

 

HACCP- سال 1400

 

 

چک لیست PRPS-سال 1400

 

چک لیست PRPS

فرم های خام مورد نیاز پروانه ساخت

- تعهد نامه محضری تعلیق پروانه صادره

- تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری

- فرم چهار برگی صدور پروانه بهداشتی ساخت

 

فرم های خام مورد نیاز پروانه ساخت ظرفیت خالی

- تعهد نامه محضری رعایت موارد مندرج در طرح برچسب و الزامات مندرج در ضابطه برچسب گذاری

- فرم سه برگی تکمیل شده صدور پروانه بهداشتی ساخت

 

 

 

 

لیست مدارک مورد نیاز و فرم های خام پروانه بهره برداری

  1. فرم شماره 1 وضعیت و امکانات ساختمانی
  2. لیست مدارک مورد نیازصدور پروانه بهره برداری

 

 

لیست مدارک مورد نیاز و فرم های خام گواهی بهداشت - صادرات

 

  1. گواهی بهداشت صادرات مدت دار 
  2. مدارک مورد نیاز برای  صدور گواهی بهداشت صادرات 
  3. دستورالعمل گواهی بهداشت برای صادرات 
  4. گواهی بهداشت محموله ای جهت صادرات 
  5.  گواهی بهداشت مدت دار جهت صادرات
  6. گواهی فروش آزاد 

 چک لیست ارزیابی سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی

 

 HACCP

چک لیست ممیزی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی 

ISO22000 

 

چک لیست ارزیابی و درجه بندی کارخانجات 

 HACCP checklist.97

ISO22000 checklist.97 

PRPchecklist .97 

supplier and distrbution