آزمایشگاه کنترل مواد غذایی ، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی

 

 


 مدیر واحد آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی،آرایشی بهداشتی
   

مهندس فرید خلیلی

کارشناس ارشد میکرو بیولوژی