اداره تجهیزات پزشکی


مدیراداره تجهیزات پزشکی 

خانم مهندس مهشاد روشنفکر راد

کارشناس ارشد مهندسی  پزشکی و بیوالکتریک

Email: