معرفی واحد مخدر

واحد مخدر یکی از واحدهای اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه بوده که وظیفه تدارک ، توزیع و نظارت بر روند مصرف داروی مخدر بیماران سرپایی ، مراکز درمانی و ترک اعتیاد را عهده دار می باشد  .