معرفی واحد نظارت و بازرسی :
واحد نظارت و بازرسی زیر مجموعه اداره نظارت بر امور دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو دانشگاه بوده و در طبقه اول این حوزه  به نشانی : رشت – چهارراه حشمت - کوی بیانی 2 - بن بست اول واقع شذه است .  تلفن تماس با این اداره 33621423-013 و پست الکترونیک fdo@gums.ac.ir می باشد .
 

شرح وظایف

- نظارت و اعلام مقررات مربوط به مراکز دارویی

- برنامه ریزی و انجام برنامه های آموزشی به منظور ارتقاء خدمات دارویی ارائه شده در سطح شهرستان

- بررسی تحقیق مطالعات کارشناسی و ارایه طرحهای ارتقاء سطح کیفیت و کمیت خدمات دارویی

- بررسی در زمینه بهبود روشهای نگهداری و توزیع و عرضه اقلام دارویی و نظارت برحسن جریان امور

- جمع آوری و نگهداری و بررسی اطلاعات و آمار و مدارک مربوط به امور دارویی

- بازرسی و نظارت از کلیه واحدهای ارایه دهنده خدمات دارویی ( داروخانه های خصوصی – داروخانه های

 بیمارستانی – شرکتهای نماینده توزیعی و دارویی خصوصی )

- نظارت بر نحوه گردآوری آمار مصرف داروههای مختلف در طی سال جهت بررسی بیماریهای منطقه ای و

 عمومی و گزارش به گروههای تخصصی برای تحقق علل شیوع بیماریها در ارتباط با پی گیریهای لازم

- انجام کارشناسی محل متقاضیان تاسیس یا جابجایی داروخانه

- نظارت و بازرسی در امور نگهداری و مصرف داروهای خاص در مراکز دارویی

- جمع آوری آمار و اطلاعات و بررسی امکانات درمانی منطقه جهت تشخیص ضرورت نیاز به تاسیس داروخانه

- مشارکت در جمع آوری و تهیه گزارشات علمی جهت درج در فصول نامه های علمی و آموزشی

- رسیدگی به امور شکایات دارویی و انعکاس موارد و نتایج اقدامات بعمل آمده به معاونت غذا و دارو

- ارزشیابی علمی سطح خدمات کلیه موسسات دارویی ارائه دهنده خدمات دارویی و درمان بررسی

  اشکالات و انجام توصیه های علمی لازم
 
- انجام سایر امور مربوطه و محوله تحت نظر سرپرست مربوطه