شرح وظایف اداره نظارت بر فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل الف(ارزیابی و نظارت بر کارخانه های تولیدی فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های طبیعی تحت پوشش معاونت پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید داروهای سنتی تحت پوشش معاونت پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های شیر خشک و غذای کودک، فرآورده های ویژه متابولیک و غذاهای ویژه تحت پوشش معاونت پایش و ارزیابی ادواری کارخانه های تولید فرآورده های مکمل تغذیه ای تحت پوشش معاونت ارزیابی محل احداث واحدهای تولیدی و نگه داری فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل تهیه و صدور مجوز واحدهای تولیدی و بسته بندی)سوال در مورد اخذ مجوز های مربوط به فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل، بررسی توسط کارشناسان اداره، استعالم، هماهنگی و انجام مکاتبات با اداره کل، در صورت دریافت جوابیه تحویل فرم موردنیاز به ارباب رجوع، تکمیل فرم ها توسط ارباب رجوع، ارسال فرم ها به اداره کل، در صورت موافقت صدور مجوز( نظارت و بازدید مراکز توزیع) برنامه ریزی جهت بازرسی، هماهنگی با رئیس واحد مربوطه، انجام بازرسی و تکمیل چک لیست و تهیه گزارش، تذکر و اخطار به واحد های متخلف و برخورد با آن ها از طریق مراجع قانونی، بایگانی چک لیست ها( ساماندهی عطاری ها، فروشگاه های گیاهان دارویی و باشگاه های بدنسازی و مراکز فروش مکمل های تغذیه ای و فرآورده های طبیعی، سنتی و جلوگیری از فروش فرآورده های غیر مجاز و قاچاق ارزیابی و پایش ادواری از شعب پخش استانی شرکت های توزیع فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک و فرآورده های ویژه متابولیک و غذای کودک در حوزه معاونت نظارت بر امحاء فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل و انواع شیر خشک و غذای کودک، فرآورده های ویژه متابولیک و غذاهای ویژه، اقالم ضایعاتی، مکشوفه، تقلبی و جمع آوری فرآورده های فراخوانده شده ارزیابی، پایش و نمونه برداری )PMQC )در سطح عرضه فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل، شیر خشک، فرآورده های ویژه متابولیک، غذاهای ویژه و غذای کودک در داروخانه ها بر اساس ضوابط انجام رسیدگی اولیه به شکایات دریافتی فرآورده های طبیعی، سنتی، مکمل )