کارشناسان آزمایشگاه کنترل غذا و دارو

نام کارشناس

مدرک تحصیلی

پست سازمانی

فرید خلیلی پیشخانی

کارشناس ارشد میکروبیواوژی

مدیر آزمایشگاه

زهره غلامی

کارشناس ارشد شیمی

معاون فنی و تضمین کیفیت

معصومه پور مهدی

کارشناس میکروبیولوژی

کارشناس مسوول آزمایشگاه

مریم جلالی

 کارشناس میکروبیولوژی

کارشناس مسوول آزمایشگاه

افروز معصومی

 کارشناس شیمی

کارشناس مسوول آزمایشگاه

الهام سلیمانی

 کارشناس تغذیه

کارشناس مسوول آزمایشگاه

صدیقه موسویان

 کارشناس ارشد شیمی

کارشناس آزمایشگاه

مائده پیله ور جاوید

 کارشناس ارشد بیوتکنولوزی

کارشناس آزمایشگاه

سعیده شهبازی زاده

 کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی

کارشناس آزمایشگاه

عباس نعیمی

 کارشناس شیمی

کارشناس آزمایشگاه

 

    

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.