مهندس زهره غلامی
 
معاون فنی و تضمین کیفیت
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
مهندس معصومه پورمهدی
 
 
کارشناس مسئوآزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
 
 
 

 

 

 

 
مهندس مریم جلالی
 
 
کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
مهندس افروز معصومی
 
 
کارشناس مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
 
 
 
 

 

 

 
 
مهندس الهام سلیمانی
 
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

Email: fdo@gums.ac.ir
 
 

 

 

 
 
مهندس سیده صدیقه موسویان
 
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
 
 
 
 

 

 

 

 
مهندس عباس نعیمی
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی
 
 
 

 

 

 

 

 

مهندس مائده پیله ور جاوید
 
کارشناس آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی


 
 
  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.