واحد تحقیق و توسعه
 
 
 
 


      دکتر مریم شاهرخی

 
 
     مدیر واحد تحقیق و توسعه

متخصص داروسازی بالینی    
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

      دکتر مریم رمضانی صیاد

 

      کارشناس تجویزومصرف منطقی دارو

        داروساز

  
 
 
 

   دکترسپیده علیدوست
 
   کارشناس مرکز اطلاع رسانی داروها و سموم

    داروساز