واحد تضمین کیفیت(QA)

 همه واحدهای آزمایشگاه به عنوان اجزای سازمان اهمیت خاص خود را داشته و عهده دار بخشی از فعالیت ها هستند.

در این میان، واحد تضمین کیفیت (QA) از نظر برنامه ریزی و ارتقاء کیفیت مجموعه، اهمیت بسیاری در آزمایشگاه دارد. واحد تضمین کیفیت مسئولیت تدوین و بازنگری کلیه روشهای اجرایی مدیریتی، فنی و نظارت بر اجرای صحیح آنها را از طریق پایش های دوره ای مطابق با استاندارد ایزو 17025 و اصول GLP  بر عهده دارد. بهبود مستمر سیستم با بررسی نتایج پایش ها و تصمیم گیری در جهت ارتقاء کیفیت صورت می گیرد. واحد تضمین کیفیت به طور مستقیم زیر نظر مدیریت ارشد می باشد و به لحاظ کاری در ارتباط با تمامی اجزا و پرسنل آزمایشگاه می باشد. کنترل مستندات و سوابق، ممیزی های داخلی، اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه، نظارت بر واحد کالیبراسیون و تجهیزات، بررسی شکایات مشتریان، کنترل کیفیت و اعتبار بخشی آزمون های آزمایشگاه، پایش عملکرد گردش نمونه تا ارسال پاسخ آزمون، از اهم فعالیتهای واحد تضمین کیفیت می باشد.

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.