علامت تجاری -1400

مشاغل خانگی -1400

- الزام به برچسب گذاری مواد غذایی تراریخته

- لیست مواد غذایی مورد بررسی برچسب گذاری و آزمون تراریختگی

- حداقل ضوابط فنی و بهداشتی برای تاسیس و بهره برداری کارخانه های تولید و بسته بندی فرآورده های غذایی

- حداقل فاصله واحدهای تولیدی با اماکن دامی و سایر واحدهای خدماتی و صنعتی

- دستورالعمل اجرایی حداقل ضوابط برچسب گذاری فرآورده های خوراکی و آشامیدنی

 

دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری فرآورده های غذایی و آشامیدنی 

- دستورالعمل اجرایی واحدهای کوچک تولید و بسته بندی (کارگاهی)

- دستورالعمل بهره برداری

- دستورالعمل ترسیم نقشه جهت دریافت پروانه بهره برداری

- قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحات سال ۱۳۵۳

- نشانگر

 

PRPS 

     حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع آردغلات وحبوبات

 

  حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع غذاهای آماده مصرف و نیمه آماده

 

  حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحد های تولید کننده آب های بسته بندی

 حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی کارگاهی 

- دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی و ممیزی بر اساس استانداردهای مدیریت ایمنی

  - روغن

- نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه های بهداشتی انبارهای نگهداری مواد و فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی

- فرآورده های تخم مرغ

- ضوابط بهره برداری آرایشی

- شناسه نانوایی

- دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی ساخت فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

- دستورالعمل اجرایی نحوه صدور، اصلاح و تمدید پروانه بهداشتی تولید قراردادی فرآورده های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

- دستورالعمل اجرایی غذاهای فراسودمند و غنی سازی اختیاری مواد خوراکی و آشامیدنی

- حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع سبزیهای تازه ، خشک و منجمد

- حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای بسته بندی مواد غذایی فرآیند شده

- حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده نمک طعام

- حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع روغن های گیاهی خوراکی و مارگارین

- حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع روغن های خام گیاهی

-

- آفت کش ها

- افزودنی مجاز


حلال 97

  تاییدیه حلیت مواد و فرآورده های خوردنی و آشامیدنی داخل کشور

  لزوم ثبت اطلاعات در سامانه صدور گواهی حلال

         حداقل ضوابط بهره برداری کارخانجات بسته بندی آرایشی و بهداشتی 

  PRPSاطلاعات واحد تولیدی ( آرایشی و بهداشتی )

دستورالعملPRPS  ( آرایشی و بهداشتی )

دستورالعمل اجرایی فرایند بررسی و صدور ، تمدید ولغو مجوزهای بهداشتی برای موجودات زنده تغییر ژنتیکی یافته و فراورده های غذایی مرتبط با آنها 

 دستورالعمل محصولات غذایی تراریخته

پیوستها 

تعهدنامه  عدم تراریختگی 

دستورالعمل اجرایی نحوه رسیدگی به خطاها و تخلفات سامانه TTAC

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.